Switzerland
By Padaeng

Visa

เริ่มต้นตั้งแต่ขอวีซ่า

ย่างที่ทราบกัน ตอนนี้จะขอวีซ่าเชงเกน จากสถานทูตสวิส เราต้องยื่นผ่านทาง TLScontact ค่ะ


1. เข้าไปลงทะเบียนที่ เวปด้านล่างเพื่อจะได้ ทราบรายการเอกสารจำเป็นสำหรับการยื่นขอวีซ่า รวมทั้งต้องการทำการนัดหมายเพื่อยื่นเอกสารกับ TLScontact พร้อมทั้งสามารถติดตามใบสมัครการร้องขอวีซ่าได้ที่นี่ค่ะ
https://www.tlscontact.com/th2ch/login.php?l=th
เมือสร้างบัญชีกับทางTLScontact แล้วจะได้รับเมล์ ตอบกลับ
“กรุณาคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง เพื่อเปิดใช้งานบัญชีของท่าน ฉันขอยืนยันการเปิดใช้ งานบัญชีนี้”
ปล. ถ้าไม่มีการดำเนินการใดๆ มากกว่า 15 วัน จะถูกลบโดยอัตโนมัติ และต้องทำการลงทะเบียนใหม่เพื่อยื่นเอกสารสมัครวีซ่านะ

2. เมื่อกรอก E-mail และ Password จะเข้าไปสู่หน้าขั้นตอนการสมัครวีซ่า
ที่นี่เพื่อนๆจะเห็นหมายเลขอ้างอิง (TLS Contact No.) ให้จดเอาไว้ค่ะ เพื่อจะโทรไปขอเปลี่ยนเลื่อนวันนัดหมายกับทางTLS

3. เริ่มต้นการยื่นขอวีซ่าโดยการป้อนข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเราค่ะ
เนื่องจากเราไปแค่ 7-9 วันจึง ยื่นเป็นวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้นนะคะ
-กรอกข้อมูลส่วนตัว /ข้อมูลการเดินทาง /ประวัติการยื่นขอวีซ่า/ข้อมูลตัวเลือก - ของสมาชิกในครอบครัวที่เป็นพลเมืองของสหภาพยุโรป, EEA หรือ สวิตเซอร์แลนด์/บริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์
-เมือเสร็จแล้วกด “บันทึกข้อมูล”
-ดาวน์โหลดแบบ ฟอร์มใบสมัครการยื่นขอวีซ่าออกมา ข้อมูลที่เรากรอกไปจะไปปรากฏในแบบฟอร์มนี้ค่ะ
ปล.ถ้ามีผู้ร่วมเดินทางท่านอื่นก้อทำแบบเดียวกันจนเสร็จแล้วค่อยกดยืนยัน เพราะถ้ายืนยันแล้วจะไม่สามารถสมัครเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับผู้สมัครอื่นๆได้นะคะ
เมื่อยืนยันการสมัครแล้วก้อทำการกำหนดการนัดหมายกับ TLScontact โดยเลือกวัน และเวลาที่ต้องการ เสร็จแล้วเราจะได้รับ E-mail การยืนยัน การนัดหมายโดย TLScontactที่ปรึกษา กลับมา
Print ใบนี้เพื่อเอาไว้ยื่นด้วยนะคะ
# ปล.เราสามารถโทรไปขอเปลี่ยน หรือ เลื่อนวันนัดหมายกับทางTLS ได้นะคะ

มาถึงขั้นตอนการเตรียมเอกสารกันค่ะ รายการเอกสารที่จำเป็น

1.ใบสมัครขอวีซ่า, ฉบับจริง ต้องมีการลงวันที่และลายเซ็นต์ของผู้สมัครให้ชัดเจนโดยตัวผู้สมัครเอง
*ในกรณีของผู้เยาว์ ใบสมัครยื่นขอวีซ่าและหน้าข้อมูลเพิ่มเติมนั้นต้องเซ็นชื่อรับรองโดยผู้ปกครองทั้งสองท่าน“พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครการยื่นขอวีซ่าที่เรากรอกข้อมูลในweb อออกมา
แล้วเซ็นต์ชื่อค่ะ”
2. รูปถ่ายสีประจำตัวขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม. จำนวน 2 รูป สีพื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศรีษะ ภาพถ่ายล่าสุดที่เหมือนตัวจริง
3. หนังสือเดินทาง, ฉบับจริง มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากช่วงเวลาในการเดินทางในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือในเขตเชงเก้นสิ้นสุด
    3.1 หนังสือเดินทาง, สำเนา (สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ รวมถึงหน้าที่มีข้อมูลของผู้ถือหนังสือเดินทาง หน่วยงานผู้ออกหนังสือเดินทาง รวมถึงทุกหน้าที่มีวีซ่าหรือตราประทับใดๆ)
4. ประกันภัยการเดินทาง:ประกันภัยการเดินทางและประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมในประเทศเขตเชงเก้น
    • บริษัทประกันซึ่งมีการจดทะเบียนหรือสาขาในเขตประเทศเชงเก้น
    • ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมถึงปฏิบัติการการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน, ครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลการช่วยเหลือทางการแพทย์และคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
เข้าไปดูชื่อบริษัทประกันตามที่สถานทูตกำหนดที่เวปด้านล่างจ้า


ประกันการเดินทาง ต้องมีวงเงิน 1.5 ล้านบาทขึ้นไป ปลายทาง World Wide
5. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป - กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย ที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
“ยังไม่ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนจะได้รับการอนุมัติวีซ่านะคะ สามารถให้Agent ออกใบจองมาให้ได้ค่ะ พอวีซ่าผ่านแล้วค่อย confirm แล้วจ่ายเงินค่ะ”
6. สำเนาการจองโรงแรมสำหรับตลอดการพำนักในเขตเชงเก้นที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว และ/หรือ จดหมายเชิญส่วนตัวจากบุคคลที่พำนักอาศัยอยู่ในเขตเชงเก้นที่มีลายมือชื่อรับรอง
**เอกสารการจองที่พัก ต้องมีทุกคืน และต้องระบุชื่อผู้เดินทางทุกคน ลงบนเอกสารการจองโรงแรมนะคะ (ทางเราจะส่งใบจองที่พักผ่านทาง อีเมล์ของท่าน โดยจะระบุชื่อของทุกๆท่านค่ะ ซึ่งคุณสามรถนำไปใช้ประกอบการขอวีซ่าได้เลย)
7. หนังสือรับรองการทำงาน
8. หลักฐานทางการเงินหรือรายได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรับรองค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการพำนักในเขตเชงเก้น (CHF 100.00 per day)
รายการเดินบัญชีครอบคลุมระยะเวลา 6 เดือน, ฉบับจริง และ สำเนา
9. แผนการเดินทาง (Itinerary)

โดยเมื่อถึงวันนัดหมายเดินทางมาที่

ศูนย์ TLScontact
12/1 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120

เดินผ่านประตู scan เข้าไปนั่งรอเจ้าหน้าที่เรียก คิวตามเวลานัดหมาย เมือเจ้าหน้าที่เรียกคิว เราก้อยื่นเอกสารการยืนยัน ที่ TLScontact ส่งมาทางเมล์ให้ พอเข้าไปด้านในเลี้ยวขวาต้องนั่งรอเค้าเรียกคิวอีกทีค่ะ โดยดูที่จอ LCD จะขึ้นชื่อ และเบอร์ counter เมือถึงคิว เราก้อยื่นเอกสารที่เตรียมมาทีละคน พนักงานจะตรวจเอกสารอย่างละเอียด พอเสร็จเค้าจะให้เราไปที่cashierเพื่อชำระค่าธรรมเนียมออกวีซ่า

ที่อยู่ สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์
35 ถนนวิทยุเหนือ
กรุงเทพมหานคร 10330

การลงทะเบียนข้อมูลทางกายภาพ(ไบโอเมตริกซ) โดยขั้นตอนนี้ จัดเก็บลายนิ้วมือที่TLScontact ค่ะ
(ลายนิ้วมือทั้งสิบนิ้วและภาพถ่าย) ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลวีซ่าเป็นเวลา 5 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยสำหรับความปลอดภัยของระบบ VIS (ฐานข้อมูลวีซ่า) กรุณาตรวจสอบได้ที่ http://ec.europa.eu/vis.
กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือเพื่อยื่นขอเวีซ่าชงเก้นมาแล้ว และวีซ่าที่ได้มาระบุคำว่า "VIS” สำหรับการขอวีซ่าครั้งต่อไป ท่านไม่จำเป็นต้อง แสกนลายนิ้วมือ
กรณีที่ท่านไม่เคยสแกนลายนิ้วมือมาก่อนท่านจำเป็นต้องมาแสดงตนเพื่อยื่นขอวีซ่า
กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือมาแล้วแต่ไม่ได้วีซ่าเชงเก้น ท่านจะต้องสแกนลายนิ้วมืออีกครั้ง
ถ้าการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือครั้งก่อนหน้ามีคุณภาพต่ำไม่สามารถใช้ได้ ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อจากศูนย์ทีแอลเอสเพื่อทำการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือใหม่